Hoppa till innehållet

Boden Event AB allmänna bestämmelser 

 

Anmälan

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Boden Event AB. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning

Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum). Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 % av monterhyran/monterplats/monterservice om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas ej.

Betalningsvillkor

Kostnaden för monterplats/yta ska vara inbetald till Boden Event AB senast 1 månad före mässans start eller vid en annan av Boden Event AB bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans/events start. Boden Event AB har ej möjlighet att ta kontanta medel eller kortbetalning för betalning av fakturor. Beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Kontraktsbrott

Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Boden Event AB, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande i antingen aktuell mässa eller kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra, monteryta och monterservice ska trots detta erläggas.

Tillträde till utställningsplatsen

Utställningsplatsen ska ha tagits i besittning och klar senast 2 timmar innan mässan/eventet öppnar. I annat fall äger Boden Event AB rätt att fritt disponera över platsen. Utställaren ska ha montern iordningställd då mässan öppnar. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald i sin helhet. I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald äger Boden Event AB rätt att fritt disponera över platsen. Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet.

Skyddsbestämmelser

Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som Boden Event AB betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor ska vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser. Utställare uppmärksammas om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i samband med utställningen av maskiner mm i enlighet med 3 kap 8 paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Boden Event AB friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Boden Event AB för alla utgifter och skador till följd härav.

Utställarens varor och tjänster

Boden Event AB förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får ställas ut på mässområdet. Utställaren är skyldig att uppge samtliga produkter som avses att säljas och samtliga representerade företag/medutställare i anmälan. Om utställaren säljer en produkt som ej angetts i anmälan äger Boden Event AB rätt att avgöra om denna produkt får fortsätta att säljas eller ej. Utställaren är skyldig att hålla sig inom den monteryta som har överenskommits i avtalet. Överträdelse leder till kontraktsbrott. Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Boden Event AB, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande. Varor och tjänster, som enligt Boden Event AB bedömmande ur kvalitets eller estetisk ståndpunkt, eller i annat fall är uppenbart olämpliga för mässan, får ej ställas ut. Om sådana varor eller tjänster ändå ställts ut, ska de efter uppmaning omedelbart tas bort. Boden Event AB ges härmed rätt att verkställa sådant borttagande om detta inte sker frivilligt.

Monter

Utställaren ska hålla sin monter i gott skick. Utställaren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan krävas. Utställaren är skyldig att anpassa sin monter så att hen inte skymmer montergrannar med föremål som sticker ut utanför överenskommen montergräns. Klagomål på tilldelad monter ska ha förts fram innan monterplatsen tas i bruk. Om inomhusmonterns höjd överstiger 2,5 m måste planritning och hållfastberäkning insändas till Boden Event AB för godkännande senast 2 månader innan mässans öppnande. Boden Event AB har rätt att neka byggnation över 2,5 m om det skymmer montergrannar eller om konstruktionen inte är tillräckligt stabil. Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om så ej sker debiteras utställaren för återställningskostnaden i fråga.

Utställningsföremålens borttagande

Utflyttning får inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och bestraffas med 5000 (femtusen) kronor! Utställningen ska rivas först då mässan stänger och det ska vara klart senast den tidpunkt som angetts för respektive mässa/event. Annan överenskommelse kan träffas med Boden Event AB. Skulle föremålen ej tas bort inom angiven tid, ersätter utställaren Boden Event AB för de kostnader och skador som kan komma i fråga. Boden Event AB har då utställaren inte avlägsnar föremålen inom angiven tid, rätt att på bekostnad av utställaren föra bort föremålen och eventuell övrig utrustning. I de fall det anses nödvändigt äger Boden Event AB rätt att förstöra egendom, i dessa fall ska utställaren också ersätta Boden Event AB för besvären i fråga.

El, vatten och telefon

Utställaren svarar för installations- och förbrukningskostnader. Installationer ska utföras av en av Boden Event AB anvisad behörig entreprenör.

Försäljning av mat och dryck

Utställare får inte sälja mat eller dryck för förtäring på mässan utan att särskild överenskommelse träffats.

Vissa skyldigheter och förbud

Det är förbjudet för utställaren att: a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information. b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter och inte heller utforma montern på ett sätt så att den enligt Boden Event AB s bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker eller stör annan utställares verksamhet, exempelvis högtalaranläggning eller annan audiovisuell anordning. c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar. d) använda annan ytbehandling än Boden Event AB s standard på Boden Event AB s väggar och övrigt material, om inte särskilt tillstånd från Boden Event AB lämnats. e) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial. f) utan brandmyndigheterna och mässans/eventets tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet. g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare. h) En skyldighet för utställaren är att tillgodose att all muntlig och skriftlig marknadsföring ska vara pålitlig och förenlig med reglerna i marknadsföringslagen. Vidare är det förbjudet för utställaren att: i) sälja lotter utan tillstånd av Boden Event AB. j) framföra politisk eller annan propaganda som inte direkt har någon koppling till utställarens produkter eller försäljning. Det får inte bedrivas i montern eller vid annan plats inom mäss/eventområdet.

Medutställare

Medutställare och deras produkter ska godkännas av Boden Event AB.

Skador och försäkringar

Allt ansvar för den skada som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Boden Event AB friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

Demonstration av maskiner

Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka markskador får endast ske på av Boden Event AB anvisad demonstrationsplats. Utställaren ska efter demonstrationen återställa marken i dess ursprungliga skick.

Övriga bestämmelser

Utställaren förbinder sig att följa Boden Event AB s samtliga allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Boden Event AB och myndigheter. I det fall det på grund av omständigheter varöver Boden Event AB inte råder, inskränkningar görs med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av elström eller vatten, är utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.

Force Majeure

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lockout, brand, pandemi eller annan härmed jämförlig händelse Boden Event AB tvingas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd anmälningsavgift/monterhyra.  

Behandling av personuppgifter

Boden Event AB är ansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med att du bokar utställarmonter/yta eller produkt av oss. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Boden Event AB använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Boden Event AB  kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter, anpassa vår kommunikation till dig samt för utskick av information och nyhetsbrev eller för att ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringssammanhang. Boden Event AB s användning av dina personuppgifter sker huvudsakligen enbart inom Boden Event AB, men kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till våra samarbetspartners och leverantörer.

Rättelse, insyn och avsägning av information

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig som person. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller radera.

Ta kontakt via info@bodenevent.se

Boden Events cookiepolicy

Dataskydd

 

By Formsmedjan. Powered by Yago